لعن عمر و دیگرحرامزاده ها از زبان شيرين يك بچه شيعه.flv

Views 25,438

loading...
Description: Published on 6 years ago

بر عايشه ام المفسدين لعنت
بر عمر حرامزاده لعنت
بر ابوبكر لعنت
بر حرمله لعنت
بر منكرين لعن لعنت

Category:Entertainment